Maankäytön suunnittelussa on monia keinoja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Viher- ja sinirakenteen kokonaistarkastelu ja ekosysteemipalvelujen tunnistaminen ovat hyviä lähtökohtia luontopositiiviseen suunnitteluun. 

Viime vuonna valmistuneessa selvityksessä tutkimme Uudenkaupungin sini-viherrakenteen osia ja niiden muodostamaa verkostoa sekä alueen tärkeimpiä ekosysteemipalveluita. Paikkatietoanalyyseihin pohjautuva selvitys tehtiin osayleiskaavan laatimisen yhteydessä.

Uudenkaupungin merkittävimmiksi sini-viherrakenteen osiksi tunnistettiin laajat metsäiset alueet ja niiden kytköksinä toimivat ekologiset yhteydet, kulttuurivaikutteiset maatalousalueet sekä merelliset saariston rajapinnat luonto- ja virkistysarvoineen. Lisäksi nostettiin esiin keskustan arvoympäristöjen kokonaisuus, jonka tarjoamina merkittävinä arvoina viherrakenteelle korostuivat vehreät sisäpihat, päiväkodeille ja kouluille tärkeät puisto- ja lähimetsät sekä tulva- ja hulevesien hallinnalle tärkeät ympäristöt. Nämä arvokkaiksi tunnistetut maisemalliset kokonaisuudet suositeltiin säilytettäväksi mahdollisimman yhtenäisinä ja niiden elinvoimaisuutta parannettavaksi muun muassa kytkeytyneisyyttä parantamalla. Yhtenäinen ja kytkeytynyt viherrakenne ja sen tarjoama luonnon monimuotoisuus luovat pohjan ihmisten luonnosta saamalle hyvinvoinnille eli ekosysteemipalveluille nyt ja kaupunkirakenteen kehittyessä. 

Selvityksen pohjalta annettiin toimenpidesuosituksia tärkeiden arvojen säilyttämiseksi ja tukemiseksi. Toimenpidesuosituksina nostettiin esiin erityisesti alueen keskeiset luontoarvot, matkailuun liittyvät arvot, tärkeät virkistysyhteydet sekä viheryhteyksien ja laajojen puustoisten alueiden säilyttäminen. Lisäksi annettiin suosituksia saaristoympäristön avaamisesta paremmin ihmisille.