Kevään tiedeiltapäivien aiheet käsittelevät tuotannon ja teollisuuden jälkiä maisemassa. Maaliskuun tiedeiltapäivän aiheena on kaivostoiminta. Pohdimme millaisia riskejä käytöstä poistetut ja hylätyt kaivosalueet muodostavat ja miten näihin riskeihin reagoidaan? Millaisilla toimenpiteillä entinen kaivosalue saadaan kunnostettua? Entä minkälaista potentiaalia entisissä kaivosalueissa piilee?

Vieraaksemme saamme Kainuun ELY-keskuksen ympäristöasiantuntijan Auri Koivuhuhdan. Hän työskentelee asiantuntijatehtävissä poistettujen tai hylättyjen kaivannaisjätealueiden ja kaivosympäristöjen selvityshankkeessa (KAJAK) sekä Kainuun ELY-keskuksen valvontatehtävässä, johon kuuluu myös kaivostoiminnan valvontaa. KAJAK-hankkeen taustalla on EU:n kaivannaisjätedirektiivi, joka edellyttää jäsenvaltioita laatimaan luettelon käytöstä poistetuista tai hylätyistä kaivannaisalueista, joiden katsotaan aiheuttavan vakavaa haittaa ympäristölle. Lista on päivitetty viimeeksi tammikuussa 2020 ja listalla on 31 kohdetta.