Sijainti: Helsinki, Valimo

Vuosi: 2023

Yhteistyökumppanit: Arkkitehdit Tommila Oy, WSP, Spinverse & Tuomas Santasalo Ky

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Valimon asemanseudun kaupunkikuvallisessa ja toiminnallisessa tarkastelussa tutkittiin läntisen bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteiden vaikutuksia Valimon asemanseudun kehitystarpeisiin ja kaupunkirakenteeseen. Uusi Vihdintien kehittyvä bulevardikaupunki vahvistaa alueen väestöpohjaa, liikenteellisiä ratkaisuja ja palveluverkkoa, mikä antaa uusia mahdollisuuksia ja sisältöä asemanseudun toiminnalliselle kehittämiselle.

Työssä laadittiin kolme erialista massoittelustrategiaa, joista yhdessä kaupungin kanssa parhaaksi valittu vaihtoehto tarkennettiin lopulliseksi suunnitelmaksi. Nykyiset ja suunnitellut kadut ja joukkoliikennepysäkit määrittelivät Valimon asemanseudun massoittelun suuntaviivat. Massoittelu perustuu sulavien reittien luomiseen näiden pisteiden välille siten, että korttelikoot sallivat alueelle kaavaillut toiminnot ja reittien kulkuvirrat tukevat toimintoja. Kaksi tärkeintä uutta muodostuvaa julkista tilaa, Kirjastoaukio ja Kauppa-aukio, esitettiin viitesuunnitelmatasoisesti materiaaleiltaan omaleimaisina, vehreinä ja taidetta sisältävinä identiteettitekijöinä alueelle. 

Alueelle laadittiin osana ideasuunnitelmaa ja identiteettiä kestävyystavoitteita sekä kaupunkikuvaa ohjaava alustava kriteeristö. Tavoitteita on asetettu yleisten kestävän suunnittelun periaatteiden ja tutkimusten sekä vastaavien esimerkkikohteiden kokemusten pohjalta, ja tavoitteiden toteutumista seurattiin työn mittakaavan sallimissa rajoissa. 

Alueelle laadittiin maisemakonsepti, joka tukee kaupunkirakenteen kestävyyttä ja viihtyisyyttä sekä tuottaa lisää monipuolista lähiluontoa. Valimon identiteettitekijäksi muodostuu yhtenäinen katto- ja seinävihreän verkosto, joka sekä elävöittää radanvartta ja bulevardia, että merkitsee Valimon aukioiden poikki kulkevaa viher- ja virkistysyhteyttä. Osana maisemakonseptia ja kestävyystavoitteita alueelle laskettiin tavoitteellisia tasoja puuston määrälle, latvuspeittävyydelle sekä läpäisemättömien pintojen enimmäismäärille.