Sijainti: Espoo

Tyyppi: viitesuunnitelma ja lähiympäristösuunnitelma

Vuosi: 2022-2023

Tilaaja: Espoon kaupunki sekä Invest AB, Skanska ja Kiinteistö Oy Espoon Keilaranta 5-7

Keilaniemen Valovirran alueen viitesuunnitelma laadittiin asemakaavatyön pohjaksi. Suunnittelualueeseen sisältyi Valovirran katu- ja ranta-alueiden lisäksi kolme tonttia Keilarannan varrelta, joille tutkittiin täydennysrakentamista. Lisäksi Valovirran nykyisen rantaviivan eteläpuolelle esitettiin suunnitelmassa täyttömaalle uutta tonttia hotelli- ja toimistorakennukselle sekä tilaa rantareitille. 

Rantaraitin, Rantapuiston, Valovirran ja sen päätteeksi muodostuvan Valovirranaukion muodostaman julkisten tilojen kokonaisuuden tavoitteena oli tarjota erilaisia ympäristöjä oleskelulle, virkistykselle ja elinympäristöille. Valovirran ja Valovirranaukion kasvillisuudessa panostettiin suurikokoiseen puustoon ja kerrokselliseen kasvillisuuteen pienilmaston ja tuuliolosuhteiden sekä jalankulkijan kannalta miellyttävän mittakaavan saavuttamiseksi. Rantareitti ja rantapuisto jakautuu kahteen osaan: rakennettuun rantaan sekä luonnonmukaiseen rantapuistoon. Rakennetulla rantaosuudella on porrastusten avulla pääsy lähelle vesirajaa ja jyrkkä rantamuuri mahdollistaa myös yksittäisten veneiden kiinnittymisen. Luonnonmukaisen rantapuiston osuudella tavoitteena on tuoda luonto takaisin Keilaniemen pitkälti rakennettuun rantamaisemaan. Työssä tutkittiin myös meritäyttöjen osalta mahdollisuutta luoda vedenalaisilla porrastuksilla kasvupaikkoja ruovikolle, jotta alue liittyy luontevasti viereisen niemen luonnonmukaiseen kasvillisuuteen. Suunnittelu on jatkunut rinnakkain viitesuunnitelmavaiheen kanssa kunnallisteknisten yleissuunnitelmien ja lähiympäristösuunnitelmien laatimisella. 

Suunnitelmassa on tutkittu Rantaraitin linjaus, materiaalit ja tilatarpeet sekä julkisten tilojen luonne ja toiminnot tarkentaen rantavisiossa määriteltyjä periaatteita. Suunnitelmassa on esitetty kunnallisteknisen yleissuunnitelman yhteydessä laadittuun tasaussuunnitelmaan perustuen rantavyöhykkeen korkomaailma, pääsy vedenrajaan ja liittyminen korttelialueisiin. Lisäksi on esitetty kasvillisuus ja pintamateriaalit suunnittelualueen eri osa-alueilla. 

Työssä on tutkittu, miten Rantaraitti sijoittuu uuden hotellitontin edustalle sekä rantaraitin liittyminen suunnittelualueen ulkopuolelle. Suunnitteluperiaatteina ovat olleet mm. rantavyöhykkeen ja reitistön sujuvuus, turvallisuus, virkistyksellisyys, elämyksellisyys ja ilmastonkestävyys. Täyttösuunnitelmissa on huomioitu Keilaniemen suunnitteilla olevasta kalliopysäköintiluolasta syntyvän louheen hyödyntäminen ympäristörakentamisessa ja meritäyttöalueilla.