Sijainti: Tampere

Tyyppi: kaupunkisuunnittelu, maankäytön suunnittelu

Vuosi: 2022

Työryhmä: maisemasuunnittelu Nomaji maisema-arkkitehdit, arkkitehtisuunnittelu työyhteenliittymä LSV-Jolma, liikennesuunnittelu Ramboll Oy

Tilaaja: Tampereen kaupunki

Tampereen keskustan länsipuolella sijaitsevan Tesoman alueen nykyidentiteetti muodostuu keskenään hyvin erilaisista omaleimaisista alueista, joista merkittävimpänä kokonaisuutena voidaan pitää 1970-luvun metsälähiörakentamista. Kaupunkirakenteen täydentyessä lähijunapysäkin ympäristön kehittäminen nousee ajankohtaiseksi. Visiossa lähijunapysäkin ympäristöä kehitetään niin, että se muodostaa omaleimaisen solmukohdan elävöittäen ja yhdistäen koko Tesoman aluetta.

Tulevaisuuden Tesoman vahvuutena on monimuotoinen, kumpuava, vahva identiteetti, joka tukee sosiaalisesti kestävää elämäntapaa. Tesomajärven ympäristön virkistysmetsät, Tohloppijärven ympäristö ja Teerivuorenpuistonja Killerinpuiston metsäalueet luovat viherrakenteen selkärangan, jonka säilyminen on suunnittelun lähtökohtana. Virkistysyhteyksiin ja niiden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota rakentamisen tiivistyessä. Junaradan  estevaikutusta vähennetään uusilla yli- ja alikuluilla sekä kasvillisuuden avulla parantamalla ekologisten yhteyksien toimivuutta.

Viheralueverkoston tavoitteena on, että jokaisesta asunnosta korkeintaan 200 metrin etäisyydellä sijaitsee vähintään 1,5 hehtaarin laajuinen viheralue. Lisäksi tavoitteena on, että koko suunnittelualueen latvustopeittävyys on vähintään 30 prosenttia. Näiden suunnitteluperiaatteiden avulla aikaansaadaan positiivisia vaikutuksia niin ilmaston muutoksen hillinnän kuin sopeutumisen kannalta.

Lähijunapysäkin ympäristöön muodostuva urbaani vyöhyke yhdistää lähijunapysäkin ja Teerivuorenkadun uuden asuinalueen toisiinsa. Kävelykatuna toimiva viherkatu ja siihen liittyvät toiminnalliset aukiotilat elävöittävät seutua ja vahvistavat yhteisöllisyyttä mahdollistamalla asukkaiden kohtaamisen. Viherkadulla ja aukioilla hulevesiä käsitellään sadepuutarhoilla, jotka tuovat lisää vihreää myös katutilaan.