Sijainti: Uusikaupunki

Tyyppi: selvitys, ekosysteemipalvelut, viherrakenne

Asiakas: Uudenkaupungin kaupunki

Vuosi: 2022

Osayleiskaavasuunnittelun tueksi laadittiin kaupungin keskustan lähiympäristön sini-viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys. Tavoitteena oli turvata alueen tärkeimmät luontoarvot ja ekosysteemipalvelut kaupunkirakenteen tiivistyessä.

Selvityksessä analysoitiin alueen sini-viherrakenne ja sen elinvoimaisuu­den ja toimivuuden takaavat puustoiset, avoimet ja veteen liittyvät verkostot paikkatietomenetelmin. Työssä hyödynnettiin sekä kaupungin toimittamia että avoimesti saatavilla olevia ja aineistoja, joita täydennettiin ilmakuvatulkinnalla ja maastokäyntien havainnoilla. Selvitysalueen sini-viher­rakenteessa havaittiin selkeitä eroja keskustan ja väljemmin rakennettujen reunamien välillä. Verkostoissa havaittiin sekä yhtenäisempiä kokonaisuuksia että katkoskohtia sekä kaupunkiympäristössä että sen reunamilla. Ver­kostot ovat tärkeitä ekosysteemeistä riippuvaisille eliöille, kuten Uudessakaupungissa esiintyvälle liito-oravalle ja erilaisille pölyttäjille. Verkostoihin liittyviä kehitystarpeita tuotiin esiin toimenpide­suosituksissa.

Selvityksessä tarkasteltiin seuraavia selvitysalueella esiintyviä ekosysteemipalvelukokonaisuuksia: sade- ja sulamisvesien sekä ympäristön haittojen säätely, elinympäristöjen ylläpito, pölytys, ruuantuotanto sekä luonnon tarjoamat hyvinvointivaikutukset. Näille ekosysteemipalveluille koettiin selvitysalueella olevan merkittävää kysyntää, jonka odotetaan vain kasvavan kaupun­gistumisen ja ilmastonmuutoksen myötä. Ekosysteemipalvelut ovat erittäin herkkiä ekosystee­meihin negatiivisesti vaikuttaville maankäytön muutoksille, mikä antaa huolelliselle kaavasuunnittelulle erityisen suuren painoarvon.

Toimenpidesuosituksissa korostettiin tarkastelualueelle tärkeimpiä sini-viherrakenteen kokonaisuuksia ja verkostoja. Keinoja esitettiin näiden turvaamiseksi kaupungin tiivistyessä. Suosituksissa tuotiin esiin myös tarkastelualueen mer­kittävää potentiaalia sini-viherrakenteen mahdollistamalle ja saa­ristoon kohdistuvalle virkistyskäytölle.