Sijainti: Oulu

Tyyppi: yleissuunnitelma, maankäytön suunnittelu, maisemasuunnittelu

Asiakas: Oulun kaupunki

Vuosi: 2020

Suunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

Kaijonharjun keskustan ympäristön yleissuunnitelma pohjautuu Linnanmaa-Kaijonharjun kaavarunkoon ja esittää Kaijonharjun ympäristön kehittämismahdollisuuksia ja tulevaisuuden ilmettä. Kaijonharjun vahvuuksiin kuuluvat luonnonläheisyys ja sijainti yliopistokampuksen yhteydessä. Työssä on tutkittu, miten metsäistä luonnetta voidaan säilyttää alueen tiivistymisestä huolimatta, kuitenkin samalla lisäten ulkoalueiden toiminnallisuutta ja kohentaen kaupunkikuvallista ilmettä.

Yleissuunnitelma käsittää alueen puistot, rannat ja muut julkiset ulkotilat. Työn lähtökohdiksi hahmoteltiin tavoitteita ympäristön osalta, suunnitteluperiaatteita sekä niihin perustuvaa ympäristön kokonaisvaltaista konseptia. Konseptiksi muodostui kolme pääteemaa; rohkea urbaani, kestävä liikkuminen ja vastuullinen ympäristö. Suunnittelualue on yleissuunnitelmassa jaettu viiteen eri osa-alueeseen alueiden ominaispiirteiden ja tilajaon perusteella. Konseptin teemat näkyvät jokaisella osa-alueella suunnitteluratkaisujen tai keinojen muodossa.

Suunnitelmassa yhdistyvät monimuotoinen luonto ja urbaani ympäristö luoden kiinnostavan ja vastuullisen kokonaisuuden. Sujuvat ja viihtyisät yhteydet luovat ympäristön yleissuunnitelmalle perustan. Vehreys, monipuolisuus ja miellyttävät reittiyhteydet innostavat liikkumaan ja parantavat alueen virkistysmahdollisuuksia. Suunnitteluratkaisuissa on pyritty korostamaan alueen metsäistä ilmettä ja tutkittu uudenlaista vehreän kaupunkiympäristön luomista luontopohjaisilla ratkaisuilla. Lisäksi on huomioitu hulevesien hallinta sekä pyritty varautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja muutoksiin kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. 

Yleissuunnitelman lisäksi työssä on tutkittu viherkertoimen käyttöä suunnittelualueella kahden esimerkkikohteen avulla. Toiseksi kohteeksi valikoitui uudisrakentamiskohde, jossa korttelin osana on sekä kerros- ja rivitaloja että pysäköintiä. Vastapariksi tarkasteltiin uuden aluekeskuksen kattopihalla varustettu, tiivisti rakennettu keskustatoimintojen kortteliosa, jossa yhdistyvät palvelut ja asuminen.