Sijainti: Helsinki, Ilmala

Tyyppi: Viitesuunnitelma

Vuosi: 2022-2024

Yhteistyökumppanit: arkkitehtisuunnittelu L-Aarkkitehdit, liikennesuunnittelu WSP Finland

Tilaaja: Yleisradion eläkesäätiö, Helsingin kaupunki

Ilmalassa kehitetään nykyisen Yleisradion toiminnalle varatun korttelin toimintoja monimuotoisemmiksi lisäämällä alueelle työpaikkoja, asumista, palveluja sekä julkinen puistoalue, mutta säilyttäen Ylen mediakeskuksen toimintamahdollisuudet. Suunnittelu on asemakaavoituksen viitesuunnittelua. 

Korttelirakennetta on kaavan luonnosvaiheessa tarkasteltu kahden eri vaihtoehdon kautta, joista toisessa on säilytetty Mediatalo osana asuinkorttelia. Päiväkodin sijoittumista alueelle ja sen pihan liittymistä puistoalueeseen on tarkasteltu useiden eri vaihtoehtojen kautta. 

Julkisten ulkotilojen suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut alueen kytkeytyminen ympäröivään viherverkostoon ja keskuspuistoon sekä uusien elinympäristöjen luominen rakennetuille viheralueille. Aiemmin suljetulle mediakampuksen alueelle avataan uusia kulkuyhteyksiä ja julkisia tiloja. Nykyiset viheryhteydet ovat katkonaisia ja reitit esimerkiksi keskuspuiston suuntaan vaikeasti hahmotettavia, ja niitä selkeytetään suunnitelmassa. Merkittävin uusi viheryhteys on nykyisen Ylen korttelialueen läpi suunniteltu viherkatu, joka toimii pääasiallisena kävelyn ja pyöräilyn yhteytenä sekä on merkittävässä roolissa alueen hulevesien käsittelyssä. Ympäristönä se mahdollistaa lapsille tärkeän luontokosketuksen, spontaanin liikkeen sekä tarjoaa virikkeitä ulkona-oppimiseen. 

Puiston toiminnot on jaetty vyöhykkeisiin siten, että maljamaisesti nousevan alueen reunoilla säilyy nykyistä puustoa ja avokalliota metsäpuistona, vanhan lähetyskeskuksen ympäristössä on avoimempaa niittymaisemaa ja alueen keskelle puiston matalimpaan kohtaan muodostuu toiminnallinen vyöhyke, jossa sijaitsee hulevesien viivytystä sekä leikki- ja kulttuuritoimintoja. Nykyisen puuston ja avokallioalueen säilyttäminen on ollut maisemasuunnittelun lähtökohta. 

Aluetta on tarkasteltu lapsiystävällisen suunnittelun näkökulmasta, jossa huomio keskittyy julkiseen tilaan leikkiin, liikkeeseen ja oppimiseen kannustavana kokonaisuutena. Lapsiystävällisen suunnittelun lähtökohdat näkyvät erityisesti viherkadulla reittien selkeydessä, liikkumiseen kannustavuudessa ja materiaaleissa. Myös puiston toiminnoissa on painotettu lasten ympäristöä, luontokosketusta ja leikin mahdollisuuksia.