Luontolähtöisellä suunnittelulla voidaan säilyttää ja edistää erilaisia ekosysteemipalveluita ja luonnon monimuotoisuutta erityisesti siellä, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat – kaupungeissa ja muualla rakennetussa ympäristössä. Parhaimmillaan luontosuunnittelun ratkaisuilla maankäyttö muuttuu luontokadon aiheuttajasta ja ongelmasta ratkaisuksi, joka parantaa sekä luonnon että ihmisen hyvinvointia ja tukee monimuotoisuuden ylläpitoa.

Mitä monipuolisempi luonto rakennetussa ympäristössä on, sitä paremmin se myös kestää erilaisia häiriötekijöitä.

Luontopohjaiset ratkaisut voidaan yhdistää tasa-arvoisen ja lapsiystävällisen ympäristön suunnitteluun kaikilla kaupunkivihreän tasoilla. Tiiviin kaupunkirakenteen lisäksi nämä suunnitteluratkaisut on tärkeää huomioida myös väljemmän rakentamisen alueilla ja pienemmissä kaupungeissa ja maaseututaajamissa.

Luontokadon ja ilmastonmuutoksen suurimpia syitä maankäyttö ja rakentaminen

Ihminen on syrjäyttänyt luontoa ja pirstonut luontoalueiden yhtenäisyyden rakentamalla kaupunkeja, haja-asutusta ja liikenneverkostoja ja muokkaamalla luontoa ravinnontuotantoalueiksi. Alkuperäisen luonnon pinta-ala, yhtenäisyys ja monimuotoisuus ovat heikentyneet merkittävästi. Näihin uhkiin on reagoitu myös erilaisilla kansainvälisillä säädöksillä, sopimuksilla ja suosituksilla. On oletettavaa, että erilaisten säädösten määrä ja velvoittavuus lisääntyvät tulevina vuosina.

Palvelumme luontoalueiden suunnitteluun
  • Ekologiset selvitykset ja kestävän maankäytön sertifioinnit
  • Paikkatietopohjaiset ekosysteemipalveluiden ja viherrakenteen tarkastelut
  • Luontotyyppiselvitykset
  • Kompensaation asiantuntijapalvelut
  • LUMO-ohjelmat ja strategiat

Luonnonsuojelualueet ovat yksi tärkeä keino tilanteen korjaamiseksi, mutta ne eivät yksin ja toisistaan erillään riitä. Luonnon monimuotoisuus ja sen ylläpitämät prosessit tulee huomioida kaikessa toiminnassa ja kaikissa ympäristöissä – rakennettu ympäristömme ja sen suunnittelu vaatii kokonaan uutta lähestymis- ja ajattelutapaa. Parempaa tulevaisuutta varten tarvitaan uudenlaista suunnittelua.

Palvelumme rakennetun ympäristön luontosuunnitteluun
  • Viherkerroin-menetelmän kehittäminen ja räätälöinti
  • Luontopositiivisen suunnittelun strategiat ja toimintaohjeet
  • Hiiliviisas ympäristösuunnittelu ja elinkaariarviointi
  • Lajilähtöinen suunnittelu

Meillä Nomajilla luontoasiantuntemus yhdistyy saumattomasti käytännön maankäytön ja kaupunkiympäristön suunnitteluosaamiseen. Arvioimme jokaisessa hankkeessamme mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden edistämiseen sekä luonnon ja rakennetun ympäristön mahdollisimman hyvään yhteensovittamiseen. Luontopalvelumme muotoutuvat joustavasti erilaisiin kohteisiin sopiviksi, aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Nomajille luonto ja luonnon monimuotoisuus on aina yksi suunnittelun lähtökohta, mutta kohteen erityistarpeet, kuten tietyt lajit tai lajiryhmät otetaan tarvittaessa painotetusti huomioon.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Hanna Tuovila, biologi, erikoissuunnittelija,

Anni Järvitalo, maisema-arkkitehti ja johtava suunnittelija,

Tutustu töihimme

Espoon Viherkerroin ja Luontolaskuri

Kasvillisuuden ja erilaisten luontopohjaisten ratkaisujen merkitys kasvaa jatkuvasti kaupunkien tiivistymisen ja erityisesti ilmastonmuutoksen asettamien haasteiden vuoksi. Julkisten viheralueiden lisäksi merkittävä osa kaupunkivihreästä sijaitsee tonteilla ja kortteleissa.

Uudenkaupungin sini-viherrakenne- ja ekosysteemipalvelut

Osayleiskaavasuunnittelun tueksi laadittiin kaupungin keskustan lähiympäristön sini-viherrakenne- ja ekosysteemipalveluselvitys. Tavoitteena oli turvata alueen tärkeimmät luontoarvot ja ekosysteemipalvelut kaupunkirakenteen tiivistyessä.

Viherkerroinlaskenta ja menetelmän kehittäminen

Viherkerroin on suhdeluku, joka kuvaa tontin vihertehokkuutta. Erilaiset kasvillisuuspinnat ja sadevesiä viivyttävät ratkaisut lisäävät vihertehokkuutta.

Ilmastonkestävä rantarakentaminen Vartiokylänlahdella

Vartiokylänlahti sijaitsee itäisessä Helsingissä Vuosaaren ja Vartiokylän kaupunginosien välissä. Suunnittelualueella on eri tyyppisiä ranta-alueita ja arvokkaita luontokohteita. Vartiokylänlahti on osoitettu Helsingin yleiskaavassa merellisen asumisen painopisteeksi, johon on tulossa lähivuosikymmeninä merkittäviä uusia asuinalueita.

Ilmastonkestävä rantarakentaminen Isosaaressa

Isosaari on noin 4 km Helsingin Santahaminasta etelään sijaitseva, 76 hehtaarin kokoinen saari. Entisenä sotilassaarena ja yhtenä Helsingin edustan uloimmista saarista Isosaari on luontoarvoiltaan poikkeuksellinen ja muuttuvan ilmaston vaikutuksille altis ympäristö.

RT-ohjekortisto: Ilmastotietoinen suunnittelu

Rakennustiedon toimeksiannosta laadimme käsikirjoitukset kolmelle ilmastotietoista suunnittelua käsittelevälle RT-kortille: RT 103169 Ilmasto – perustietoa suunnittelijalle, RT 103216 Ilmastotietoinen suunnittelu – maankäyttö ja RT 103217 Ilmastotietoinen suunnittelu – Rakennussuunnittelu.

puustoinen verkosto

Ekosysteemipalvelut aluesuunnittelussa

Laadimme Helsingin kaupungille kaksiosaisen ohjeen ekosysteemipalveluiden huomioimiseksi aluesuunnittelussa. Ohjeen ensimmäinen osa on tiivis tietopaketti kaupunkiympäristön ekosysteemipalveluista ja se julkaistiin erillisenä raporttina kaupungin omassa julkaisusarjassa.