Luontolähtöisellä suunnittelulla voidaan säilyttää ja edistää erilaisia ekosysteemipalveluita ja luonnon monimuotoisuutta erityisesti siellä, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat – kaupungeissa ja muualla rakennetussa ympäristössä. Parhaimmillaan luontosuunnittelun ratkaisuilla maankäyttö muuttuu luontokadon aiheuttajasta ja ongelmasta ratkaisuksi, joka parantaa sekä luonnon että ihmisen hyvinvointia ja tukee monimuotoisuuden ylläpitoa.

Mitä monipuolisempi luonto rakennetussa ympäristössä on, sitä paremmin se myös kestää erilaisia häiriötekijöitä.

Luontopohjaiset ratkaisut voidaan yhdistää tasa-arvoisen ja lapsiystävällisen ympäristön suunnitteluun kaikilla kaupunkivihreän tasoilla. Tiiviin kaupunkirakenteen lisäksi nämä suunnitteluratkaisut on tärkeää huomioida myös väljemmän rakentamisen alueilla ja pienemmissä kaupungeissa ja maaseututaajamissa.

Luontokadon ja ilmastonmuutoksen suurimpia syitä maankäyttö ja rakentaminen

Ihminen on syrjäyttänyt luontoa ja pirstonut luontoalueiden yhtenäisyyden rakentamalla kaupunkeja, haja-asutusta ja liikenneverkostoja ja muokkaamalla luontoa ravinnontuotantoalueiksi. Alkuperäisen luonnon pinta-ala, yhtenäisyys ja monimuotoisuus ovat heikentyneet merkittävästi. Näihin uhkiin on reagoitu myös erilaisilla kansainvälisillä säädöksillä, sopimuksilla ja suosituksilla. On oletettavaa, että erilaisten säädösten määrä ja velvoittavuus lisääntyvät tulevina vuosina.

Palvelumme luontoalueiden luontosuunnitteluun
  • Ekologiset selvitykset ja kestävän maankäytön sertifioinnit
  • Paikkatietopohjaiset ekosysteemipalveluiden ja viherrakenteen tarkastelut
  • Luontotyyppiselvitykset
  • Kompensaation asiantuntijapalvelut
  • LUMO-ohjelmat ja strategiat

Luonnonsuojelualueet ovat yksi tärkeä keino tilanteen korjaamiseksi, mutta ne eivät yksin ja toisistaan erillään riitä. Luonnon monimuotoisuus ja sen ylläpitämät prosessit tulee huomioida kaikessa toiminnassa ja kaikissa ympäristöissä – rakennettu ympäristömme ja sen suunnittelu vaatii kokonaan uutta lähestymis- ja ajattelutapaa. Parempaa tulevaisuutta varten tarvitaan uudenlaista suunnittelua.

Palvelumme rakennetun ympäristön luontosuunnitteluun
  • Viherkerroin-menetelmän kehittäminen ja räätälöinti
  • Luontopositiivisen suunnittelun strategiat ja toimintaohjeet
  • Hiiliviisas ympäristösuunnittelu ja elinkaariarviointi
  • Lajilähtöinen suunnittelu

Meillä Nomajilla luontoasiantuntemus yhdistyy saumattomasti käytännön maankäytön ja kaupunkiympäristön suunnitteluosaamiseen. Arvioimme jokaisessa hankkeessamme mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden edistämiseen sekä luonnon ja rakennetun ympäristön mahdollisimman hyvään yhteensovittamiseen. Luontopalvelumme muotoutuvat joustavasti erilaisiin kohteisiin sopiviksi, aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Nomajille luonto ja luonnon monimuotoisuus on aina yksi suunnittelun lähtökohta, mutta kohteen erityistarpeet, kuten tietyt lajit tai lajiryhmät otetaan tarvittaessa painotetusti huomioon.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Hanna Tuovila

Anni Järvitalo