Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan suoraan ja kauaskantoisesti ympäristöömme sen kaikilla osa-alueilla. Kestävyysmurroksen myötä tapamme käyttää ja kehittää alueita tarvitsee muutosta. Kuntien ja kaupunkien houkuttelevuuden lisäksi luonnon kantokyky ja ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ovat keskeisiä maankäytön suunnittelun tavoitteita, joihin vastaamme maisemalähtöisellä suunnittelulla.

Maisemalähtöinen suunnittelu on suunnittelumetodi, joka perustuu maisemallisiin- ja kaupunkiluonnon verkostoihin suunnittelun lähtökohtana. Suunnittelussa yhdistämme kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin lähestymistapoja ja hyödynnämme monialaisia suunnittelunäkökulmia. Tavoitteena on säilyttää ja parantaa alueen maisemallisia ja ekologisia arvoja sekä edistää kestävää kehitystä, samalla kun luodaan mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle osana kaupunkien ekologisia verkostoja. Maisemalähtöinen suunnittelu ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä ihmisten ja luonnonympäristön vuorovaikutuksen ja hyödyntää paikallista tietämystä, asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä sekä muita paikallisia resursseja, jotta suunnitelmalla voidaan vastata paikallisiin tarpeisiin ja toiveita. Luontotieto ja luontosuunnittelun menetelmät ovat suunnittelun keskeisiä lähtökohtia.

Maisemalähtöinen maankäytön suunnittelu voi olla erityisen tärkeää alueilla, joilla on herkkiä luontoarvoja, kulttuuriperintöä, vesistöjä ja ainutlaatuista maisemaa, sekä tiiviissä kaupunkiympäristössä, joissa ekologisten verkostojen jatkuvuus on vaarantunut. Esimerkiksi rantaympäristöissä maisemalähtöisellä suunnittelulla voidaan yhdistää ihmistoiminta luonnon prosesseihin ja rantaelinympäristöihin kestävällä tavalla. Maisemalähtöinen suunnittelu auttaa yhdistämään luonnon prosessit, ihmisten hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen kestävällä tavalla, jolloin sekä alueen luontoarvot että paikallinen talous voivat hyödytä suunnittelusta.

Suunnitteluprosessiin sisältyy selkeiden vastuullisuustavoitteiden asettaminen suunnittelun alkuvaiheessa ja niiden seuraaminen ja arviointi läpi suunnitteluhankkeen toteutukseen asti. Kokemuksemme kattaa konsepti- ja viitesuunnittelun ja kaavojen laatimisen niin kaupunki- kuin taajamaympäristöissä. Tarjoamme myös luonto- ja maisemavaikutusten arviointia. Suunnitteluryhmäämme kuuluu maisema-arkkitehteja, arkkitehteja ja biologi sekä muita suunnittelualoja laajasta yhteistyökumppaneiden verkostostamme. Maisemalähtöisen maankäytön suunnittelijoillamme on kaavanlaatijan pätevyys.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Anni Järvitalo, maisema-arkkitehti MARK (YKS 648), toimitusjohtaja,

Tutustu töihimme

Tesoman lähijunapysäkin ympäristön visio

Tampereen keskustan länsipuolella sijaitsevan Tesoman alueen nykyidentiteetti muodostuu keskenään hyvin erilaisista omaleimaisista alueista, joista merkittävimpänä kokonaisuutena voidaan pitää 1970-luvun metsälähiörakentamista. Kaupunkirakenteen täydentyessä lähijunapysäkin ympäristön kehittäminen nousee ajankohtaiseksi.

Tikkurilan väritehtaan alue

Ehdotuksemme ”Parklife” voitti jaetun ensimmäisen sijan Tikkurilan väritehtaan alueen kansainvälisessä kutsukilpailussa. ”Parklife” sai arvostelussa kiitosta ilmeeltään rikkaasta kaupunkivisiosta.

Keilaniemen rantavisio

Keilaniemi on Espoon itäinen portti ja voimakkaasti kehittyvä kaupunginosa. Keilaniemi sijaitsee Keilalahden rannalla ja alueen kehittymisen myötä rannan virkistyskäyttöpotentiaalia ja on tarpeen hyödyntää paremmin. 

Hartaanselänranta

Hartaanselänranta täydentää Oulun olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja viimeistelee Oulujoen suistoaluetta kiertävän Suiston Luupin koko Oulun yhdistäväksi virkistysreitiksi. Suisto on Hartaanselänrannan identiteettiä vahvimmin rakentava tekijä, ja sen alati muuttuva maisema toimii suunnitelman lähtökohtana.

Zeniitin viitesuunnitelma

Työssä laadittiin viitesuunnitelma Kempeleen Linnakankaalla sijaitsevalle matkailun, kaupan, työpaikkojen ja virkistyksen alueelle. Hankealue, eli Zeniitti, on Kempeleen kunnan merkittävin matkailun kehittämisprojekti.

Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelma

Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelmassa lähtökohtana on parantaa asemanseudun, Peltosaaren ja vanhan keskustan välisiä yhteyksiä sekä luoda Riihimäen asemanseudusta koko kaupungin kilpailukykyä kasvattava, vetovoimainen ja innostava solmukohta.