Maankäytön suunnittelulla vaikutetaan suoraan ja kauaskantoisesti ympäristöömme sen kaikilla osa-alueilla. Kestävyysmurroksen myötä tapamme käyttää ja kehittää alueita tarvitsee muutosta. Kuntien ja kaupunkien houkuttelevuuden lisäksi luonnon kantokyky ja ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ovat keskeisiä maankäytön suunnittelun tavoitteita, joihin vastaamme maisemalähtöisellä suunnittelulla.

Maisemalähtöinen suunnittelu on suunnittelumetodi, joka perustuu maisemallisiin- ja kaupunkiluonnon verkostoihin suunnittelun lähtökohtana. Maisemalähtöinen suunnittelu yhdistää kaupunkisuunnittelun ja maisema-arkkitehtuurin lähestymistapoja ja hyödyntää monialaisia suunnittelunäkökulmia. Tavoitteena on säilyttää ja parantaa alueen maisemallisia ja ekologisia arvoja sekä edistää kestävää kehitystä, samalla kun luodaan mahdollisuuksia alueiden kehittämiselle osana kaupunkien ekologisia verkostoja. Maisemalähtöinen suunnittelu ottaa huomioon paikalliset olosuhteet sekä ihmisten ja luonnonympäristön vuorovaikutuksen ja hyödyntää paikallista tietämystä, asukkaiden kokemuksia ja mielipiteitä sekä muita paikallisia resursseja, jotta suunnitelmalla voidaan vastata paikallisiin tarpeisiin ja toiveita. Luontotieto ja luontosuunnittelun menetelmät ovat suunnittelun keskeisiä lähtökohtia.

Maisemalähtöinen maankäytön suunnittelu voi olla erityisen tärkeää alueilla, joilla on herkkiä luontoarvoja, kulttuuriperintöä, vesistöjä ja ainutlaatuista maisemaa, sekä tiiviissä kaupunkiympäristössä, joissa ekologisten verkostojen jatkuvuus on vaarantunut.

Esimerkiksi rantaympäristöissä maisemalähtöisellä suunnittelulla voidaan yhdistää ihmistoiminta luonnon prosesseihin ja rantaelinympäristöihin kestävällä tavalla.

Maisemalähtöinen suunnittelu auttaa yhdistämään luonnon prosessit, ihmisten hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen kestävällä tavalla, jolloin sekä alueen luontoarvot että paikallinen talous voivat hyödytä suunnittelusta.

Suunnitteluprosessiin sisältyy selkeiden vastuullisuustavoitteiden asettaminen suunnittelun alkuvaiheessa ja niiden seuraaminen ja arviointi läpi suunnitteluhankkeen toteutukseen asti.Kokemuksemme kattaa konsepti- ja viitesuunnittelun ja kaavojen laatimisen niin kaupunki- kuin taajamaympäristöissä. Tarjoamme myös luonto- ja maisemavaikutusten arviointia. Suunnitteluryhmäämme kuuluu maisema-arkkitehteja, arkkitehteja ja biologi sekä muita suunnittelualoja laajasta yhteistyökumppaneiden verkostostamme. Maisemalähtöisen maankäytön suunnittelijoillamme on kaavanlaatijan pätevyys.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme.

Anni Järvitalo